Dlaczego bycie idealnym nie jest cechą ludzką.

 

Dąże­nie do bycia per­fek­cyjnym i szukanie apro­baty u innych ludzi mają wiele cech wspól­nych. Wielu ludzi dąży do ide­al­nych osiąg­nięć po to, by poczuć się bez­piecznie. Chce­my być lubiani, akcep­towani i szanowani przez innych. Nie ma w tym nic złego pod warunk­iem, że nie będziemy zdołowani, gdy nie otrzy­mamy apro­baty. Wystar­czy zobaczyć jak wielu ludziom, robi się przykro wtedy, gdy ktoś powie im coś niemiłego. Niek­tóry po daw­ce kry­ty­ki sami ser­wu­ją sobie smutek, apatię i zdołowanie. Przykre jest to, że tak mało w siebie wierzymy i nie daje­my sobie sami akcep­tacji.

Bycie najlep­szym nie jest najlep­sze.

Jesteśmy tak skon­struowani, że mamy kon­trolę nad swoi­mi myśla­mi. Jak wiado­mo, uczu­cia pow­sta­ją bazie naszych włas­nych myśli. Oznacza to, że to my sami kon­trolu­je­my nasze uczu­cia. Spokój umysłu i ser­ca to pod­stawa inteligencji emocjon­al­nej.

Częs­to mówimy: „ Zden­er­wowałeś mnie!” zami­ast „Two­je słowa spraw­iły, że się zden­er­wowałam”. Tutaj się zatrzy­ma­jmy. Zada­jmy sobie pytanie, dlaczego opinia innych tak bard­zo wpły­wa na nasze uczu­cia? Nieste­ty  wielu ludzi łączy swo­ją wartość z opinią innych oraz ze swoi­mi osiąg­nię­ci­a­mi i sukce­sa­mi.

Lekarst­wem na to jest miłość i akcep­tac­ja siebie samych. Jak pokochać siebie? Miłość siebie samej/samego to akcep­tac­ja siebie jako oso­by wartoś­ciowej.

Jed­nym z błędów, które sama popeł­ni­ałam, jest mówie­nie o sobie innym w złym świ­etle. Kiedyś nie potrafiłam także ucieszyć, gdy ktoś powiedzi­ał mi coś miłego i zawsze zna­j­dowałam powód, by umniejszyć swo­ją wartość. Chci­ałam, by ktoś mnie docenił, jed­nocześnie sama nie wierząc w siebie.

Dzieje się tak, gdy chce­my być per­fek­cyjni. Dąże­nie do ideału jest myśle­niem utopi­jnym, bo ideałów nie ma. Per­fekc­ja nie leży w ludzkiej naturze. Ludzie chcą być ide­al­ni, bo łączą swo­ją wartość z opinią innych na swój tem­at, chcą być doce­nieni. Ważne jest, by samemu dać sobie miłość. Wtedy nie będziesz chci­ał być najlep­szy. Per­fekcjonizm nie jest tożsamy ze słowem rozwój. Rozwój to chęć poprawy siebie na pod­staw­ie miłoś­ci włas­nej. Kiedy kochasz siebie samą /samego jest Ci obo­jętne czy to, co robisz, będzie doce­nione przez innych. Jeśli czy­jeś wyko­nanie tego samego zada­nia spot­ka się więk­szą apro­batą niż Two­je ‑nie zas­mu­ci Cię to. Dla Ciebie najważniejsza będzie Two­ja włas­na opinia o Tobie. Będziesz starał się popraw­iać swo­je własne wyni­ki, zami­ast porówny­wać się z inny­mi. Bard­zo ważne jest to, że Two­je osiąg­nię­cia nie określa­ją Two­jej wartoś­ci. Nawet gdy stracisz pracę, nie zal­iczysz ważnego egza­minu, nie podołasz jakiemuś zada­niu lub zro­bisz coś, co Ci się nie podo­ba ‑nie oznacza to, że nie masz wartoś­ci. Zawsze jesteś wartoś­ciowy- nieza­leżnie od tego, czy osiągnąłeś sukces, czy porażkę! Jeśli myślisz inaczej, oznacza to, że łączysz swo­ją wartość z opinią innych ludzi o Tobie. Zawsze zna­jdzie się ktoś, kto wykona coś efek­ty­wniej lub mniej efek­ty­wnie od Ciebie. Bądź coraz lep­szą wer­sją siebie samego z dnia. Zmieni­aj się dla siebie, a nie po to by ktoś Cię pochwal­ił. Najważniejsze jest to, co Ty myślisz o sobie samej/samym. Staraj się, by po pros­tu być dobrym, w tym, co robisz i nie porównuj się z inny­mi ludź­mi.

Znani ludzie chorujący na choroby psychiczne.

Choro­by psy­chiczne w dzisiejszych cza­sach nie są już tem­atem tabu. Na szczęś­cie nie jest już to tem­at wsty­dli­wy. Wielu znanych ludzi przyz­nało się do tego rodza­ju prob­lemów. Chci­ałbym pokazać kil­ka przykładów ludzi z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi.

1. CARRIE FISHER, aktor­ka.

Car­rie Frances Fish­er była amerykańską aktorką, pis­arką i humorys­tką.

Jest dobrze znana jako księżnicz­ka Leila z nieza­pom­ni­anej Sagi Gwiezd­nych Wojen, ale była również pis­arką i kon­sul­tan­tem sce­nar­ius­zowym.

Mówiła otwar­cie o swo­jej choro­bie dwu­biegunowej i uza­leżnie­niu od narko­tyków.

Cier­pi­ała na chorobę psy­chiczną i nadal pra­cow­ała, wyko­rzys­tu­jąc swój stan psy­chiczny w swoich rolach kome­diowych i pisa­niu.

Car­rie Fish­er opisała się w ten sposób:

Jestem cho­ra psy­chicznie. Mogę tak powiedzieć. Nie wsty­dzę się tego. Przetr­wałam to, wciąż przez to prze­chodzę,  ale daje radę

Była inspiru­jącą osobą, która pokaza­ła, że nie ma granic w życiu.

2. CATHERINE-ZETA JONES, aktor­ka.

Zdi­ag­no­zowano u niej chorobę dwu­biegunową II stop­nia.

Żyła w stałym stre­sie pod­czas wal­ki jej męża ‑Michaela Dou­glasa z rakiem gardła (IV sta­di­um) .

Według Nar­o­dowych Insty­tutów Zdrowia Psy­chicznego stres jest częstym czyn­nikiem pow­sta­nia choro­by psy­chicznej. Miała prob­lem ze snem, apetytem oraz miała myśli samobójcze.

Na szczęś­cie Dou­glas wygrał z rakiem.

Pub­l­i­cys­ta Catheriny powiedzi­ał w oświad­cze­niu o choro­bie aktor­ki:

Jeśli chodzi o chorobę psy­chiczną, to  mówi się ‚że to kon­trolu­je  i zarządza i jest to coś, z czym praw­dopodob­nie będzie miała ona do czynienia przez całe swo­je życie.

3 ANTHONY HOPKINS , aktor.

W 1993 roku, w wywiadzie dla News of the World, hol­ly­woodz­ki aktor Antho­ny Hop­kins przyz­nał, że cier­pi na schizofrenię i od dziec­ka słyszał głosy.

Antho­ny Hop­kins tak wspom­i­na swo­je doświad­cze­nie ze schizofrenią i oma­ma­mi słu­chowy­mi:

Zawsze słysza­łem głos w głowie, szczegól­nie gdy byłem młod­szy i mniej pewny.

Kiedy byłem na sce­nie klasy­cznego teatru głos nagle powiedzi­ał: „-Och, myślisz, że potrafisz grać Scheak­s­pear’a, Ty?

Ostat­nio udzielałem wywiadu w telewiz­ji, a głos  powiedzi­ał mi: : „Za kogo ty się, do cholery, uważasz. Jesteś tylko aktorem, co ty, do dia­bła, wiesz o wszys­tkim?.

Czuł się smut­ny i niepewny, gdy był małym chłopcem.

Zawsze miałem głosy, szczegól­nie gdy byłem młod­szy i mniej ugrun­towany.… Moje dni szkolne nie zawsze były szczęśli­we i chci­ałem uciec z Walii i być kimś innym. Byłem głupi będąc w szkole, nie wiedzi­ałem, co się dzieje. Myślałem, że jestem na Mar­sie, nie widzi­ałem, o czym oni mówią.

Jako oso­ba dorosła nauczył się nie kon­cen­trować na głosach.

Jak widać prob­le­my psy­chiczne mogą doświad­czyć każdego.

Te przykłady pokazu­ją ‚że nie ma żad­nych ograniczeń. Gwiazdy inspiru­ją innych ludzi z choroba­mi i zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi do poko­na­nia  codzi­en­nych prob­lemów. Nieważne czy  cho­ru­jesz na chorobę psy­chiczną , czy jesteś zdrowy psy­chicznie — jesteś cud­owny, taki jaki jesteś. Pamię­taj, że two­ja choro­ba cię nie deter­min­u­je. Jesteś sobą a  nie chorobą psy­chiczną.

Co sądzisz o chorobach psy­chicznych? Podziel się swo­ją opinią w komen­tarzu.

Poz­draw­iam 

Top 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.

Uwiel­bi­am Boże Nar­o­dze­nie . Kocham świę­ta ze wzglę­du  na przy­go­towa­nia. Istotą świąt są nar­o­dziny Jezusa. Każdego roku mil­iony ludzi na świecie chce by Jezus nar­o­dz­ił się w ich ser­cach .Boże Nar­o­dze­nie kojarzy się z choin­ka, światełka­mi ‚prezen­ta­mi ‚kolę­da­mi i piosenka­mi świąteczny­mi. Świąteczne piosen­ki budu­ją tą szczegól­ną mag­ię Bożego Nar­o­dzenia. Oto moja lista 10 najlep­szych piosenek świątecznych.

10.  The Jack­son 5 ( Michael Jack­son) ‑Give Love on Christ­mas Day

Piosen­ka wchodzi w skład czwartego albu­mu zespołu. Zespół wydał swój świąteczny album w 1970 roku. Utwór wykony­wał 12 ‑let­ni Michael Jack­son. Melo­dia  wpa­da w ucho. Przesłaniem piosen­ki  jest to ‚że najważniejsza w świę­tach jest miłość.

9.Judy Gar­land-Have Your­self a Mer­ry Lit­tle Christ­mas

Piosen­ka pow­stała w 1943 roku. Pochodzi z fil­mu Spotkamy się w St. Louis w ‚którym Judy Gar­land grała główną rolę. Piosen­ka wyda­je się być smut­na, ale niesie też nadzieję. Pole­cam ją tym ‚którzy z jakichś powodów spędza­ją świę­ta samot­nie . Piosen­ka mówi ‚że za rok – w przyszłe świę­ta zmartwienia ode­jdą i wszys­tko się ułoży.

8.Frank Sina­tra /Dean Martin/Vaughna Mon­roe – Let It Snow!

Utwór stworzył Sam­my Cah­na i kom­pozy­tor Jule Styne w lipcu 1945 roku. Piosen­ka przewrot­nie pow­stała w cza­sie gdy panowały upały. Mimo ‚że w piosence nie ma akcen­tów świątecznych to utwór ten niemal każde­mu kojarzy się z Bożym Narodzeniem.Utwór kojarzy się z prag­nie­niem wielu ludzi ‚czyli „biały­mi świę­ta­mi”.

7 .Frank Sina­tra ‑San­ta Claus is Comin’ to Town

Piosenkę wydano w 1948 roku jako trze­ci studyjny album Fran­ka Sina­try. Mówi ona Świę­tym Mikoła­ju na którego czeka­ją dzieci i wielu dorosłych. Któż z nas nie sta­je się dzieck­iem w cza­sie Bożego Nar­o­dzenia? Na tym pole­ga magia świąt.

6. Shakin’ Stevens ‑Mer­ry Christ­mas Every­one

Ta  bożonar­o­dzeniowa piosen­ka   została wydana na singlu w 1985 roku. Utwór opowia­da o radoś­ci świąt. Ryt­micz­na melo­dia i wesołe przesłanie spraw­ia­ją ‚że chce się jej słuchać

5. John Lennon&Joko Ono- Hap­py Xmas (War is Over)

Piosen­ka pow­stała w 1969 roku przed świę­ta­mi Bożego Nar­o­dzenia. John Lennon i Yoko, man­i­festowali swój sprze­ciw wobec wojny w Wiet­namie.

W 11 wiel­kich mias­tach na całym świecie rozwiesza­li bill­boardy i plakaty, na których wid­ni­ał napis: „WAR IS OVER! (If You Want It) Hap­py Christ­mas from John and Yoko” – „WOJNA SKOŃCZONA! (Jeśli tego chcesz) Wesołych Świąt od Johna i Yoko”.

Na początku utworu Hap­py Xmas (War Is Over)”  John i Yoko kieru­ją świątr­czne życzenia do swoich  dzieci mówiąc „Hap­py Christ­mas, Kyoko”, Hap­py Christ­mas, Julie”.

4. Glee /Anita Kerr Quartet/ Bob­by Helms- Jin­gle bell Rock

Piosen­ka pow­stała w 1957 roku. Opowia­da ona o dzwonkach , sani­ach i zimowej aurze. Miło śpiewa się ja pod­czas przy­go­towań do świąt np. w cza­sie pieczenia świątecznych pier­niczków

3. Bren­da Lee- Rockin’ Around the Christ­mas Tree

Ta świątecz­na piosen­ka została wydana w 1958 roku. Napisał ją John­ny Marks a wykonu­je Bren­da Lee. Piosen­ka mówi o choince ,  kolę­dach jemi­ole pod którą sta­ją zakochani w sobie ludzie. Jej przesłaniem jest radość.

2. Mari­ah Carey ‑All I Want For Christ­mas

Piosenkę napisali Mari­ah Carey i Wal­ter Afanasi­eff. Śpiewa­ją­ca artys­t­ka mówi ‚że najlep­szym prezen­tem jest ukochany chłopak. Jest dla niego wstanie zrezyg­nować z innych prezen­tów od Świętego Mikoła­ja . Porusza ona pon­ad­cza­sową kwest­ie miłoś­ci . Częs­to nucę tą piosenkę pod­czas ubiera­nia choin­ki czy pieczenia ciast i pierników

1.WHAM ! ‑Last Christ­mas

Jest to prawdzi­wy numer jeden na mojej liś­cie.  Napisał oraz wykonu­je ją George Michael. Mogą się z nią utożsami­ać wszyscy Ci ‚którzy zakończyli trud­ny związek i znaleźli swo­ją prawdzi­wą miłość.

Last Christ­mas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

Jakie są Wasze ulu­bione piosen­ki?

Posted in Brak kategoriiTop 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.Leave a Comment on Top 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.

Jak umilić sobie życie?

Chcesz budz­ić się z dobrym nas­tro­jem i cieszyć się mimo prze­ci­wnoś­ci losu?

Dziś chcę podzielić się swoi­mi sposoba­mi na dobry humor.

Oto one:
Zaraz po wsta­niu z łóż­ka otwier­am okno ‑pozwalam by świeże powi­etrze zagoś­ciło w moim domu . Każdego poran­ka mówię sama do siebie: TO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ , CHOĆBY NIE WIEM CO – TO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ! To naprawdę poma­ga .

Kole­jny krok to picie z rana wody z cytryną ‚imbirem i pieprzem cayenne. Jest to mój ukochany napój, ponieważ przyśpiesza metab­o­lizm i wspo­ma­ga odchudzanie.

Bard­zo lubię robić sobie rano i wiec­zorem gim­nastykę . Cza­sem pobole­wa mnie krę­gosłup , dlat­ego lubię rozpros­towywać go ćwiczeni­a­mi.

Uwiel­bi­am jasne pomieszczenia i zawsze pod­noszę role­ty to góry. Pozwalam ‚by promy­ki słon­ka roz­jaś­ni­ały moje mieszkanie.

Bard­zo lubię kwiaty . Sama je sobie kupu­je i wkładam do wazonu. Moje ulu­bione to tuli­pa­ny. Mam też swo­je kwiaty w don­iczkach, bard­zo lubię je podle­wać i patrzeć jak na moich oczach rozk­wita­ją.

Każdego dnia wychodzę na spac­er. Kocham chodz­ić na spac­ery z moim pieskiem – Gacusiem. Bard­zo częs­to wychodzę z nim na wybieg dla psów. Lubię się z nim baw­ić i patrzeć jak Gacuś bie­ga i się cieszy. Myślę, że posi­adanie zwierzę­cia spraw­ia, że czu­je­my się lep­iej. Daje­my zwierza­kowi miłość ‚a on odwdz­ięcza się nam tym samym. Dzię­ki zwierza­kom rozwi­ja się w nas wrażli­wość.

Każde­mu pole­cam planowanie dnia i wpisy­wanie motywa­cyjnych zapisków i prze­myśleń. Nad moim łóżkiem wiszą pięknie obramowane cytaty znanych osób. Są to cytaty, które najbardziej mnie moty­wu­ją i dają pozy­ty­wnego kopa do dzi­ała­nia.

Bard­zo częs­to czy­tam moty­wu­jące książ­ki. Moi najlep­si autorzy to Bri­an Tra­cy i Regi­na Brett. Miło czy­ta się te książ­ki w uporząd­kowanym poko­ju. Porządek spraw­ia, że czu­je się lep­iej.

Warto znaleźć każdego dnia czas dla siebie. Może być to otu­le­nie się kocykiem i popi­janie ulu­bionej kawy lub herbaty, może być to też ciepła kąpiel.

Odkryj swo­ją pasję. Ja w wol­nych chwilach malu­je far­ba­mi akry­lowy­mi lub rysu­je paste­la­mi. Przed świę­ta­mi Bożego Nar­o­dzenia wykonu­je włas­noręcznie kart­ki świąteczne i wysyłam je do rodziny i przy­jaciół.

Przed Bożym Nar­o­dze­niem nas­tra­jam się świątecznie. Ozd­abi­am swój pokój kolorowy­mi lamp­ka­mi. Robię świąteczne stroi­ki.

Mag­ię świąt odkry­wam pod­czas poran­nych Rorat. Kocham ten nas­trój, gdy w koś­ciele gas­ną światła, a wierni zapala­ją lam­pi­ony.

Przed świę­ta­mi robię sobie maratony fil­mowe i oglą­dam filmy o świę­tach Bożego Nar­o­dzenia.
Jest dużo możli­woś­ci na poprawę nas­tro­ju. Może macie jakieś swo­je pomysły?

Posted in Brak kategoriiJak umilić sobie życie?Leave a Comment on Jak umilić sobie życie?

Co zrobić by się chciało, tak jak się nie chce?

Przed Tobą egza­miny ‚a Tobie nie w głowie nau­ka? Może masz prob­lem z ran­nym wstawaniem? Nie chce Ci się iść do pra­cy? Mam nadzieję, że moje rady okażą się pomoc­ne.

Zna­jdź cel i motywację.

Przede wszys­tkim dzi­ałaj z entuz­jazmem. Choć­by nie wiem co – bądź wdz­ięczny Bogu, losowi za wszys­tko. Masz dach nad głową- ciesz się i dziękuj. Pada deszcz – dziękuj. Powi­etrze po deszczu jest takie piękne. Kto nie uwiel­bia kro­pli deszczu uderza­ją­cych o szy­bę? Tak żyje się łatwiej. Jeśli masz cel to wiesz dokąd zmierza­sz. Nie jesteś wtedy chorągiewką na wietrze, którą moż­na dowol­nie sterować. Kieruj się samodyscy­pliną. W jed­nej ze swoich książek Bri­an Tra­cy napisał, że „ samodyscy­plina to zdol­ność robi­enia tego, co trze­ba, kiedy trze­ba bez wzglę­du czy nam się chce, czy nie”. W celu osiąg­nię­cia samodyscy­pliny najważniejszy jest entuz­jazm. Jak znaleźć motywację? Motywac­ja powin­na pochodz­ić głównie ze środ­ka Ciebie. Jeśli chcesz schud­nąć to nie możesz myśleć, że schud­nię­cie spowodu­je, że ludzie zaczną Cię lubić i zna­jdziesz chłopa­ka. Odwróćmy to. Zamień muszę, na chce. Chce schud­nąć, bo chce być zdrowa oraz mieć satys­fakc­je ze swo­jej syl­wet­ki. Motywacją może być też dru­ga osobą, jeśli jej/ jego szczęś­cie to także Two­je szczęś­cie. Moją motywacją jest mój kochany chłopak – Marcin. Dużo dla mnie zro­bił. Chcę byśmy byli szczęśli­wi dlat­ego każdego dnia staram się dzi­ałać. Motywacją mogą być też inne ważne oso­by np. Two­je dziecko, rodz­ice, sios­tra czy brat.

Co zro­bić, by zacząć dzi­ałać?

Posprzą­taj sobie w poko­ju.

Tak- posprzą­taj w poko­ju. Porządek w domu to porządek w głowie. Dużo lep­iej żyje się, gdy ma się wszys­tko poukładane. Zacznij dzi­ałać od już! Załóżmy, że miałaś wstać o 6.00,a wstałaś o 10.00. Nie zała­muj się. Błędów nie popeł­ni­a­ją tylko Ci, co nic nie robią. W tej sytu­acji weź się do robo­ty. Nie marudź, że tak późno wstałaś. W końcu uczysz się na błę­dach. Każdego dnia czegoś się uczymy. Masz się uczyć,  ale wolałabyś obe­jrzeć film? Pode­jdź do nau­ki z entuz­jazmem. Pomyśl – jak fajnie, że mogę się uczyć na ang­iel­s­ki okresów warunk­owych 😊 Dzię­ki temu będę dobrze dogady­wać się z obcokra­jow­ca­mi. Może obe­jrzę film anglo­języ­czny bez lek­to­ra? Z Być może zacznę udzielać korepety­cji z ang­iel­skiego i uda mi się zaro­bić troszkę kasy. Przed nauką dokład­nie wywi­etrz pokój w którym będziesz się uczyć. Zrób sobie ciepłą kawę/herbatę /gorącą czeko­ladę, zna­jdź sobie wygod­ną pozy­cję i do dzieła!

Bądź cier­pli­wy i wytr­wały.

Mogę Ci zapewnić, że prędzej czy później Two­ja pra­ca przyniesie efek­ty. To, co zro­bione w poś­piechu i po łebkach nie przyniesie dobrych rezul­tatów. Najważniejsza jest dobra jakość. Najważniejsze cechy tego, żeby zach­ci­ało się chcieć to wytr­wałość, cel i motywac­ja, entuz­jazm oraz wdz­ięczność.

Napisz­cie w komen­tarzach Wasze sposo­by na to, żeby się zmo­ty­wować do pra­cy.

Jak być dobrze zorganizowanym?

Oto moje sposo­by na bycie zor­ga­ni­zowaną i pro­duk­ty­wną:

1.Myśl dłu­goter­mi­nowo

Zaczy­naj z wiz­ją koń­ca .Chwila lenist­wa przynosi tylko chwilowe zad­owole­nie. W dłuższej per­spek­ty­wie nie wnosi nic dobrego. To co masz zro­bić jutro ‑zrób dziś .Dzię­ki temu zyskasz to co inni prag­ną.

2.Planuj

Każdego wiec­zo­ra planuj to co chcesz zro­bić na dru­gi dzień. Pamię­taj, żeby nie robić tego gdy jesteś sen­ny. Kiedy chce nam się spać ‚nie będziesz sku­pi­ony na planowa­niu. W takim wypad­ku zaplanuj swój dzień z rana. Opty­malne godziny planowa­nia to około 4 godziny przed snem. Nie planuj swoich zadań co do min­u­ty. Życie jest zmi­enne i nie wiado­mo czy jutro nie odwiedzi Cię niespodziewany gość lub pop­su­je Ci się pral­ka i będziesz musi­ał zmienić swo­je plany. Zawsze opier­aj się na słowie: około. Na przykład „od około 12.00 do 13.30 będę na spotka­niu z klien­tem.” Kup sobie kalen­darz w formie książkowej z miejscem na notat­ki. Wpisuj tam swo­je plany i zada­nia. Odz­naczaj każdego wiec­zo­ra to co udało Ci się zro­bić danego dnia. Uży­waj kolorów. Dzię­ki temu Two­je notat­ki są bardziej widoczne. Pamię­taj ‚że Twój kalen­darz to Two­je królest­wo i możesz je ozdo­bić tak jak chcesz.

3 Nagradzaj się

Po każdym dobrze wyko­nanym zada­niu daj sobie nagrodę. Załóżmy ‚że przez tydzień uczyłeś się ang­iel­skiego 1 godz­inę dzi­en­nie. Po tygod­niu dajesz nagrodę w postaci ciepłej kąpieli z bąbelka­mi lub siedzenia kocem z gorącą czeko­ladą i ulu­bioną książką w ręku. Nie musi być to duża nagro­da. Wystar­czy by dawała Ci motywację.

4. Zapisuj  i pow­tarzaj sobie co gdzie kładłeś.

Przez dłu­gi czas zapom­i­nałam co gdzie położyłam. Kończyło się to na ner­wowym i  dłu­gotr­wałym szuka­niu upragnionego przed­mio­tu. W momen­cie gdy coś położysz w danym miejs­cu powtórz trzy razy na głos co gdzie położyłeś. Na przykład : Klucze położyłeś na półce koło telewiz­o­ra. Pow­tarzaj to 3 razy. Dla ułatwienia możesz użyć karteczek samo­przylep­nych. Napisz na nich nazwę przed­mio­tu i przylep w tym miejs­cu gdzie się zna­j­du­ją.

Czy te rady są dla Was przy­datne? Napisz­cie w komen­tarzach Wasze sposo­by orga­ni­za­cji cza­su.

Jak znaleźć dobrego chłopaka?

Częs­to mówi się ‚że znalezie­nie dobrego chłopa­ka to jak szukanie igły w stogu siana. Czy to praw­da ? Niekoniecznie. Pamię­taj ‚że wielu facetów jest tak samo nieśmi­ałych jak Ty i trud­no im rozpocząć roz­mowę. Zawsze możesz sama zacząć dzi­ałać. Kto nie ryzyku­je ‑nie pije szam­pana.

Co przy­cią­ga chłopaków:

1.Uśmiech

Pozy­ty­wne nastaw­ie­nie i uśmiech budzą sym­pa­tię. Nikt nie lubi ponu­raków i marud. Staraj się być uśmiech­nię­ta, bo nigdy nie wiesz kto zakocha się w Twoim uśmiechu. Audrey Hep­burn powiedzi­ała kiedyś ‚że „ najpiękniejsze dziew­czyny są uśmiech­nięte i śmiech to najlep­szy spalacz tłuszczu.’’

2. Wiara w siebie i poczu­cie włas­nej wartoś­ci.

Pewność siebie to najlep­sze ubranie. Nikt nie uwierzy w Ciebie dopó­ki Ty sama tego nie zro­bisz. Kiedy jesteś pew­na siebie akcep­tu­jesz Two­je wady i w miarę możnoś­ci starasz się je zmieni­ać. Wiesz ‚że nikt nie jest ide­al­ny ‚więc nie starasz się taka być .Możesz być bard­zo chu­da lub gru­ba  ‚ale żad­na z tych cech Cię nie ogranicza. Eliz­a­beth Tay­lor powiedzi­ała, że: „Możesz być gru­ba i cały czas być sexy. Wszys­tko zależy od tego co myślisz o samej sobie’’. Pokochaj siebie i nie bądź wobec siebie okrut­na.

3. Posi­adanie hob­by

Face­ci lubią kobi­ety ‚które mają swo­je zain­tere­sowa­nia i hob­by. Zna­jdź ‚więc coś co lubisz robić ‚coś co Cię pochłonie. Czy­taj książ­ki i rozwi­jaj swo­je pas­je. Dzię­ki temu będziesz miała o czym roz­maw­iać z chłopakiem ‚wzbudzisz jego zain­tere­sowanie i unikniesz niezręcznej ciszy.

Gdzie moż­na poz­nać fajnego chłopa­ka?

Na wstępie chcę pod­kreślić ‚że dyskote­ki nie są dobrym miejscem na znalezie­nie drugiej połów­ki. Mężczyźni tam prze­by­wa­ją­cy częs­to szuka­ją dziew­czyn na jed­ną noc. Jakie więc są miejs­ca na znalezie­nie swo­jego ukochanego?

  • Miejsce w którym rozwi­jasz swo­je pas­je

Sprawdź czy w Two­jej okol­i­cy nie ma miejsc gdzie moż­na się rozwi­jać. Miejs­ca takie to koła zain­tere­sowań itp. Lubisz rysować? Zobacz czy w niedaleko nie ma kół plas­ty­cznych. Może intere­su­je Cię teatr ? Sprawdź ‚czy w Two­jej okol­i­cy dzi­ała ama­tors­ki teatr. Dobrą opcją na znalezie­nie chłopa­ka jest wolon­tari­at. Może Twój potenc­jal­ny chłopak tak jak Ty lubi poma­gać chorym i starszym ludziom? Może obo­je kocha­cie zwierzę­ta i będziecie im poma­gać w schro­nisku? Dobrze jest się rozwi­jać . Jeśli zapiszesz się do szkoły , na stu­dia lub na jak­iś kurs ist­nieje możli­wość ‚że poz­nasz chłopa­ka z którym będziesz mieć wspólne zain­tere­sowa­nia.

  • Por­tale rand­kowe

To dobre rozwiązanie dla nieśmi­ałych. Jed­nak od razu ostrzegam- tutaj trze­ba być ostrożnym. Jest tam dużo oszustów ‚ale także dużo fajnych ‚wartoś­ciowych chłopaków. Nie daj się omamić czuły­mi słówka­mi. Jeśli facet na początku zna­jo­moś­ci mówi Ci ‚że jesteś ślicz­na ‚masz piękne oczy itp. wiedz ‚że to tylko przynę­ta .Pewnie każdej dziew­czynie pisze to samo i jesteś dla niego jed­ną z opcji. Nie odpisuj face­tom , którzy na początku zna­jo­moś­ci mówią o sek­sie. Pod żad­nym pozorem nie wysyłaj mężczyźnie pieniędzy. Jeśli macie się spotkać zrób­cie to w ciągu dnia i w miejs­cu pub­licznym np. w kaw­iarni.

Przede wszys­tkim nie zała­muj się ‚że od razu nie zna­jdziesz swego jedynego. Najważniejsze jest byś wierzyła w siebie i sama umi­ała dawać sobie szczęś­cie. Kochaj wtedy kiedy jesteś gotowa , a nie wtedy gdy jesteś samot­na.

Droga „Ja”- kocham Cię

 

 

Wiele książek o samoroz­wo­ju i akcep­tacji swo­jego ja pokaza­ło mi ‚że częs­to bywam wobec siebie samej okrut­na.

Bard­zo namacal­nie odkryłam to pod­czas swo­jego snu. Śniło mi się ‚że ktoś powiedzi­ał do mnie te słowa: „Nigdy nie mów źle o sobie. Szczegól­nie nie mów o sobie źle innym ‚bo jeszcze to podłapią.”

Podam przykład ze swo­jego życia potwierdza­ją­cy ‚że coś w tym jest.

Nie ukry­wam, że dużo ważę .Kiedyś byłam z koleżanką w sklepie . Przymierza­jąc bluzkę, zauważyłam w lus­trze swo­je odbi­cie. Nie byłam z siebie zad­owolona i odezwałam się do koleżan­ki: „jaka ja jestem gru­ba -,masakra”. Po tym wszys­tkim szczupła koleżan­ka odpowiedzi­ała mi: „To po co tyle jesz? ”

Początkowo byłam na nią zła , zas­tanaw­iałam się ‚czemu tak mi odpowiedzi­ała. Rozmyślałam o tym zdarze­niu przez cały dzień.

Nagle mnie oświeciło. To ja sama dałam jej pra­wo do poniża­nia siebie . Kiedy sama siebie nie szanu­jesz ‚to nikt Cię nie uszanu­je. Jest to praw­da, o której częs­to zapom­i­namy. Zazwyczaj trak­tu­je­my innych lep­iej niż siebie. Wpa­tru­je­my się w innych ludzi niczym w obrazek ‚poniża­jąc przy tym siebie. Daje­my innym pra­wo zarządza­nia nami. Zabrz­mi to może okrut­nie, ale to my jesteśmy temu win­ni. Inni ludzie nie mają wpły­wu na naszą reakcję .To my decy­du­je­my co odpowiedzieć w danym momen­cie i co najważniejsze‑o nie prze­j­mowa­niu się opinią innych.

Nie chcę tutaj powiedzieć, żebyśmy katowali się za to, co się zdarzyło. Nie obwini­a­jmy się za to ‚że nie obronil­iśmy się w odpowied­nim cza­sie. Jeśli kochasz siebie, to nie masz potrze­by porówny­wa­nia się do innych. Nie oznacza to ‚że się wywyższa­sz . Trak­tu­jesz siebie oraz innych z należy­tym sza­cunkiem. Jeśli ktoś Cię poniży potrafisz obronić swo­ją god­ność w kul­tur­al­ny sposób ‚nie poniża­jąc przy tym innych. Na tym pole­ga inteligenc­ja emocjon­al­na. To, co inni o Tobie myślą nie zmieni Two­jego sza­cunku do siebie.

Postanow­iłam ‚że od dziś będę dla siebie dobra. Będę siebie kochać. Przepraszam Cię ‑dro­ga „Ja” za lata krzy­wd, wyzwisk, który­mi Cię obrzu­całam. Chce kochać siebie. Nie będę dawać innym decy­dować za mnie .

Jak częs­to pozwalasz innym decy­dować za siebie  mimo tego ‚że ich decyz­je są sprzeczne z Twoi­mi? Akcep­tuj i kochaj Two­je własne zdanie, szanu­jąc przy tym zdanie innych. Wszyscy jesteśmy różni, ale tak samo ważni. Każdy z nas jest inny. Wobec Boga wszyscy jesteśmy równi. Nasza odmi­en­ność i wyjątkowość są wspani­ałe. Nie spy­chaj siebie na boczny tor.

Dro­ga „Ja” ‑kocham Cię, chcę Cię chronić, opiekować się Tobą. Przepraszam ‚że Cię krzy­wdz­iłam. Kocham Cię, dro­ga „Ja”. Ja po pros­tu kocham siebie i to jest piękne.

Posted in Brak kategoriiDroga „Ja”- kocham CięLeave a Comment on Droga „Ja”- kocham Cię

Nigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.

Nigdy nie jest za późno na marzenia. Zawsze moż­na je real­i­zować.

Niek­tórzy ludzie wpada­ją w pułap­kę myśle­nia: „jestem za stary”, „nie warto mi tego robi攄, gdy­bym był młod­szy”…

Do niedaw­na sama się tak nakrę­całam- wiz­ja 30 ‑stki mnie prz­er­ażała. Dziś mam 30 lat i myślę ‚że moje życie właśnie się zaczy­na. Dojrza­łość to przy­wilej ‚którego nie wszyscy mogą doświad­czyć. Dojrza­łość to doświad­cze­nie ‚dzię­ki które­mu popeł­ni­amy mniej błędów i przeży­wamy życie bardziej świadomie.


Marzenia spraw­ia­ją ‚że zysku­je­my motywac­je do dzi­ała­nia. Prowadzą do celu. Ważne, żeby dzi­ałać i nie zrażać się potknię­ci­a­mi.

Mój ukochany autor Bri­an Tra­cy piszę, że wąt­pli­woś­ci, stra­ch ‚niska samooce­na, poczu­cie bycia nieza­sługu­ją­cym na szczęś­cie to przepis na porażkę.

Vik­tor Fran­kl- Aus­tri­ak żydowskiego pochodzenia ‚psy­chi­a­tra i psy­choter­apeu­ta był więźniem hitlerowskiego obozu kon­cen­tra­cyjnego Auschwitz. Będąc w tak okrop­nym miejs­cu ‚prowadz­ił bada­nia psy­cho­log­iczne nad siłą ducha i wiary ludzkiej. Badał to , dlaczego ludzie w tak nie­ludz­kich warunk­ach mają wolę życia. Częs­to pocieszał swoich współwięźniów. Z wyników jego badań, które opub­likował po II Wojnie Świa­towej wyni­ka ‚że wiara i nadzie­ja to coś, co trzy­ma nas przy życiu.

Podob­nie dzieje się w szpi­ta­lach onko­log­icznych. Pac­jen­ci ‚którzy mają wolę życia i nadzieję szy­b­ciej zdrowieją.

Jest to tzw. .zasa­da przy­cią­ga­nia lub pra­wo wiary . To , w jaki sposób myślisz wpły­wa ‚na wszys­tkie sfery Two­jego życia. Sposób myśle­nia wpły­wa na naszą rzeczy­wis­tość. Według Bri­ana Tracy’ego myśli to przy­czyny a warun­ki zewnętrzne, to skut­ki. To w co wierzysz ‚sta­je się Two­ją rzeczy­wis­toś­cią. Twój umysł szu­ka dowodów na spełnie­nie tego, w co wierzysz. Two­je przeko­na­nia decy­du­ją o Twoim życiu. Świat sta­je się taki jaki jesteś Ty. Ignoru­jesz to, z czym się nie zgadza­sz.

Jeśli jesteś wyposażony w taki sposób myśle­nia jesteś bardziej nastaw­iony na sukces i spełnie­nie swoich marzeń. Warto być wytr­wałym i mieć jas­no ustanowiony cel.

Jeśli w coś wierzysz w coś, to możesz tego dokon­ać. Pamię­taj ‚że drogą do spełnienia marzeń jest wytr­wałość ‚cel życiowy ‚sil­na wiara w to ‚że się uda i pozy­ty­wne myśle­nie.

To, co dzieje się szy­bko ‚bez prze­myśle­nia częs­to źle się kończy. Trze­ba mieć dokład­ny, jas­ny plan i do niego dążyć.

Nigdy nie jest za późno na speł­ni­an­ie marzeń. Masz tyle lat na, ile się czu­jesz.

Posted in Brak kategoriiNigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.Leave a Comment on Nigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.

STOP WYMÓWKOM ! Sposoby na zmotywowanie siebie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie make-the-day-great-4166221_1920-1024x644.jpg

Twój sukces w życiu i pra­cy będzie zależał od nawyków, które rozwi­jasz w cza­sie. Nawyk wyz­nacza­nia pri­o­ry­tetów, przezwycięża­nia zwleka­nia i radzenia sobie z najważniejszy­mi zada­ni­a­mi jest umiejęt­noś­cią psy­chiczną i fizy­czną. Jako taki, ten nawyk moż­na nauczyć się poprzez prak­tykę i pow­tarzanie, w kółko, dopó­ki nie zamknie się w twoim podświadomym umyśle i nie stanie się stałą częś­cią two­jego zachowa­nia”;.

Bri­an Tra­cy

Przyzwycza­je­nia decy­du­ją o naszym życiu. Aby rozwi­jać swo­je dobre nawy­ki, powinieneś w kółko robić to  co jest Twoim obow­iązkiem.

1 . Kreuj swój włas­ny entuz­jazm.

Kiedy się budzisz, masz dwie opc­je:

*spać więcej i śnić dalej.

* obudz­ić się i zre­al­i­zować swo­je marzenia i plany.

Wybór należy do Ciebie.

 Oto moje wskazów­ki, jak budować entuz­jazm z rana:

  *  Otwórz okno, niech promie­nie słoń­ca trafią Two­jego do domu.

  *. Pij kawę/herbatę w swoim ulu­bionym kubku z optymisty­cznym i moty­wu­ją­cym cytatem.

  * . Wyjdź na zewnątrz. Wyjś­cie na spac­er  poma­ga się zre­lak­sować.

  * Wykon­aj ćwiczenia roz­cią­ga­jące. Weź głębo­ki wdech i pozwól, by twój mózg się przewi­etrzył.

2 .  Zan­im położysz się spać , zaplanuj swój kole­jny dzień.

Weź swój notat­nik i wpisz, co jest Twoim celem na następ­ny dzień. Two­je cele powin­ny być konkretne i jasne. Na przykład, kiedy chcesz nauczyć się języ­ka ang­iel­skiego, napisz, co chcesz osiągnąć (słown­ict­wo, gra­maty­ka, czy­tanie, może mówie­nie?). Wpisz kil­ka szczegółów. Napisz, jak powinieneś się do tego przy­go­tować. Niek­tóre aplikac­je, takie jak habit­bull i wun­derlist są tu pomoc­ne.

3 . Po pros­tu – zrób to!!!!!.…

Rób to, co powinieneś zro­bić, nawet jeśli nie chcesz tego robić w tej chwili. Ćwicz swo­ją samodyscy­plinę przez cały czas. Myśl dłu­godys­tan­sowo . Rób to z entuz­jazmem. Kiedy masz zły moment przy­pom­nij sobie , dlaczego zaczy­nałeś  i co to dla ciebie znaczy. Na przykład : Dlaczego zacząłem bie­gać? Odpowiedź: Zacząłem bie­gać, ponieważ chcę schud­nąć i popraw­ić swo­ją kondy­cję. Kiedy schud­nę i popraw­ię swo­ją kondy­cję, będę szczupły i pozbędę się zadysz­ki Będę zdrowszy.

4. Trak­tuj trud­ną sytu­ację jako wyzwanie, a porażkę jako lekcję.

Tylko ludzie, którzy nic nie robią, nie popeł­ni­a­ją błędów, bo.… nic nie robią. Niepowodze­nie jest nor­mal­ną sytu­acją, jeśli chcesz się rozwi­jać. Każdy, kto osiągnął sukces, prze­chodz­ił przez poraż­ki i trudne chwile. Nikt nie urodz­ił się jako mis­trz. Trud­noś­ci rozwi­ja­ją naszą wytr­wałość.

5 . Podziel swój wiel­ki cel na mniejsze cele.

Jeśli chcesz kupić nowy dom – zna­jdź pracę, która da ci satys­fakcjonu­jącą oraz więk­szą pen­sję i zacznij oszczędzać pieniądze. Możesz zacząć odkładać pieniądze na kon­cie oszczęd­noś­ciowym.

Jeśli chcesz schud­nąć – Ustal, że będziesz tracił 4–5 kilo­gramów miesięcznie zami­ast 15 kilo­gramów miesięcznie. Nie przy­brałeś na wadzę w krótkim cza­sie, co oznacza, że nie schud­niesz od razu .Takie założe­nie spowodu­je ‚że nie będziesz czuł się sfrus­trowany.

6 . Otoczaj  się pozy­ty­wny­mi, moty­wu­ją­cy­mi cytata­mi, książka­mi itp.

Wiem, jak bard­zo pomoc­ne może być czy­tanie inspiru­ją­cych książek i blogów oraz oglą­danie filmów motywa­cyjnych na YouTube. Tworzy to pozy­ty­wną moc w Twoim umyśle i ser­cu.

Sama wydrukowałam moje ulu­bione zdję­cia z cytata­mi, opraw­iłam  i powiesiłam je na ścian­ie. Otaczanie się nimi bard­zo  mi poma­ga.

Moi ulu­bi­eni autorzy to :

Bri­an Tra­cy i Regi­na Brett.

Ich twór­c­zość  pociesza mnie i pod­nosi na duchu.

7 . Wiz­ual­izuj  sobie swo­je marzenia i cele.

Zna­jdź chwilę i zacznij marzyć  o swoim przyszłym sukce­sie. Opisz  two­je marze­nie, poda­jąc szczegóły. Jak się czu­jesz? Kto jest z Tobą? To pomoże Ci dzi­ałać i da dużo  motywacji.

Pamię­taj – tylko ty decy­du­jesz w swoim życiu. Jesteś dyrek­torem swo­jego życia.  To fan­tasty­czne! Nie sądzisz? Weź własne życie w swo­je ręce.

Czy te rady  są  dla ciebie pomoc­ne? Podziel się swoi­mi sposoba­mi na motywację. Napisz komen­tarz i nie zapom­nij dodać like😊

Poz­draw­iam.

Posted in Brak kategoriiSTOP WYMÓWKOM ! Sposoby na zmotywowanie siebie.Leave a Comment on STOP WYMÓWKOM ! Sposoby na zmotywowanie siebie.