Nigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.

Nigdy nie jest za późno na marzenia. Zawsze moż­na je real­i­zować.

Niek­tórzy ludzie wpada­ją w pułap­kę myśle­nia: „jestem za stary”, „nie warto mi tego robi攄, gdy­bym był młod­szy”…

Do niedaw­na sama się tak nakrę­całam- wiz­ja 30 ‑stki mnie prz­er­ażała. Dziś mam 30 lat i myślę ‚że moje życie właśnie się zaczy­na. Dojrza­łość to przy­wilej ‚którego nie wszyscy mogą doświad­czyć. Dojrza­łość to doświad­cze­nie ‚dzię­ki które­mu popeł­ni­amy mniej błędów i przeży­wamy życie bardziej świadomie.


Marzenia spraw­ia­ją ‚że zysku­je­my motywac­je do dzi­ała­nia. Prowadzą do celu. Ważne, żeby dzi­ałać i nie zrażać się potknię­ci­a­mi.

Mój ukochany autor Bri­an Tra­cy piszę, że wąt­pli­woś­ci, stra­ch ‚niska samooce­na, poczu­cie bycia nieza­sługu­ją­cym na szczęś­cie to przepis na porażkę.

Vik­tor Fran­kl- Aus­tri­ak żydowskiego pochodzenia ‚psy­chi­a­tra i psy­choter­apeu­ta był więźniem hitlerowskiego obozu kon­cen­tra­cyjnego Auschwitz. Będąc w tak okrop­nym miejs­cu ‚prowadz­ił bada­nia psy­cho­log­iczne nad siłą ducha i wiary ludzkiej. Badał to , dlaczego ludzie w tak nie­ludz­kich warunk­ach mają wolę życia. Częs­to pocieszał swoich współwięźniów. Z wyników jego badań, które opub­likował po II Wojnie Świa­towej wyni­ka ‚że wiara i nadzie­ja to coś, co trzy­ma nas przy życiu.

Podob­nie dzieje się w szpi­ta­lach onko­log­icznych. Pac­jen­ci ‚którzy mają wolę życia i nadzieję szy­b­ciej zdrowieją.

Jest to tzw. .zasa­da przy­cią­ga­nia lub pra­wo wiary . To , w jaki sposób myślisz wpły­wa ‚na wszys­tkie sfery Two­jego życia. Sposób myśle­nia wpły­wa na naszą rzeczy­wis­tość. Według Bri­ana Tracy’ego myśli to przy­czyny a warun­ki zewnętrzne, to skut­ki. To w co wierzysz ‚sta­je się Two­ją rzeczy­wis­toś­cią. Twój umysł szu­ka dowodów na spełnie­nie tego, w co wierzysz. Two­je przeko­na­nia decy­du­ją o Twoim życiu. Świat sta­je się taki jaki jesteś Ty. Ignoru­jesz to, z czym się nie zgadza­sz.

Jeśli jesteś wyposażony w taki sposób myśle­nia jesteś bardziej nastaw­iony na sukces i spełnie­nie swoich marzeń. Warto być wytr­wałym i mieć jas­no ustanowiony cel.

Jeśli w coś wierzysz w coś, to możesz tego dokon­ać. Pamię­taj ‚że drogą do spełnienia marzeń jest wytr­wałość ‚cel życiowy ‚sil­na wiara w to ‚że się uda i pozy­ty­wne myśle­nie.

To, co dzieje się szy­bko ‚bez prze­myśle­nia częs­to źle się kończy. Trze­ba mieć dokład­ny, jas­ny plan i do niego dążyć.

Nigdy nie jest za późno na speł­ni­an­ie marzeń. Masz tyle lat na, ile się czu­jesz.

Posted in Bez kategoriiNigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.Leave a Comment on Nigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.

STOP WYMÓWKOM ! Sposoby na zmotywowanie siebie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie make-the-day-great-4166221_1920-1024x644.jpg

Twój sukces w życiu i pra­cy będzie zależał od nawyków, które rozwi­jasz w cza­sie. Nawyk wyz­nacza­nia pri­o­ry­tetów, przezwycięża­nia zwleka­nia i radzenia sobie z najważniejszy­mi zada­ni­a­mi jest umiejęt­noś­cią psy­chiczną i fizy­czną. Jako taki, ten nawyk moż­na nauczyć się poprzez prak­tykę i pow­tarzanie, w kółko, dopó­ki nie zamknie się w twoim podświadomym umyśle i nie stanie się stałą częś­cią two­jego zachowa­nia”;.

Bri­an Tra­cy

Przyzwycza­je­nia decy­du­ją o naszym życiu. Aby rozwi­jać swo­je dobre nawy­ki, powinieneś w kółko robić to  co jest Twoim obow­iązkiem.

1 . Kreuj swój włas­ny entuz­jazm.

Kiedy się budzisz, masz dwie opc­je:

1 spać więcej i śnij dalej, 2 obudz­ić się i zre­al­i­zować swo­je marzenia i plany. Wybór należy do Ciebie.

 Oto moje wskazów­ki, jak budować entuz­jazm z rana:

*  Otwórz okno, niech promie­nie słoń­ca trafią Two­jego do domu.

*. Pij kawę/herbatę w swoim ulu­bionym kubku z optymisty­cznym i moty­wu­ją­cym cytatem.

* . Wyjdź na zewnątrz. Wyjś­cie na spac­er  poma­ga się zre­lak­sować.

* Wykon­aj ćwiczenia roz­cią­ga­jące. Weź głębo­ki wdech i pozwól, by twój mózg się przewi­etrzył.

2 .  Zan­im położysz się spać , zaplanuj swój kole­jny dzień.

Weź swój notat­nik i wpisz, co jest Twoim celem na następ­ny dzień. Two­je cele powin­ny być konkretne i jasne. Na przykład, kiedy chcesz nauczyć się języ­ka ang­iel­skiego, napisz, co chcesz osiągnąć (słown­ict­wo, gra­maty­ka, czy­tanie, może mówie­nie?). Wpisz kil­ka szczegółów. Napisz, jak powinieneś się do tego przy­go­tować. Niek­tóre aplikac­je, takie jak habit­bull i wun­derlist są tu pomoc­ne.

3 . Po pros­tu – zrób to!!!!!.…

Rób to, co powinieneś zro­bić, nawet jeśli nie chcesz tego robić w tej chwili. Ćwicz swo­ją samodyscy­plinę przez cały czas. Myśl dłu­godys­tan­sowo . Rób to z entuz­jazmem. Kiedy masz zły moment przy­pom­nij sobie , dlaczego zaczy­nałeś  i co to dla ciebie znaczy. Na przykład : Dlaczego zacząłem bie­gać? Odpowiedź: Zacząłem bie­gać, ponieważ chcę schud­nąć i popraw­ić swo­ją kondy­cję. Kiedy schud­nę i popraw­ię swo­ją kondy­cję, będę szczupły i pozbędę się zadysz­ki Będę zdrowszy.

4. Trak­tuj trud­ną sytu­ację jako wyzwanie, a porażkę jako lekcję.

Tylko ludzie, którzy nic nie robią, nie popeł­ni­a­ją błędów, bo.… nic nie robią. Niepowodze­nie jest nor­mal­ną sytu­acją, jeśli chcesz się rozwi­jać. Każdy, kto osiągnął sukces, prze­chodz­ił przez poraż­ki i trudne chwile. Nikt nie urodz­ił się jako mis­trz. Trud­noś­ci rozwi­ja­ją naszą wytr­wałość.

5 . Podziel swój wiel­ki cel na mniejsze cele.

Jeśli chcesz kupić nowy dom – zna­jdź pracę, która da ci satys­fakcjonu­jącą oraz więk­szą pen­sję i zacznij oszczędzać pieniądze. Możesz zacząć odkładać pieniądze na kon­cie oszczęd­noś­ciowym.

Jeśli chcesz schud­nąć – Ustal, że będziesz tracił 4–5 kilo­gramów miesięcznie zami­ast 15 kilo­gramów miesięcznie. Nie przy­brałeś na wadzę w krótkim cza­sie, co oznacza, że nie schud­niesz od razu .Takie założe­nie spowodu­je ‚że nie będziesz czuł się sfrus­trowany.

6 . Otoczaj  się pozy­ty­wny­mi, moty­wu­ją­cy­mi cytata­mi, książka­mi itp.

Wiem, jak bard­zo pomoc­ne może być czy­tanie inspiru­ją­cych książek i blogów oraz oglą­danie filmów motywa­cyjnych na YouTube. Tworzy to pozy­ty­wną moc w Twoim umyśle i ser­cu.

Sama wydrukowałam moje ulu­bione zdję­cia z cytata­mi, opraw­iłam  i powiesiłam je na ścian­ie. Otaczanie się nimi bard­zo  mi poma­ga.

Moi ulu­bi­eni autorzy to :

Bri­an Tra­cy i Regi­na Brett.

Ich twór­c­zość  pociesza mnie i pod­nosi na duchu.

7 . Wiz­ual­izuj  sobie swo­je marzenia i cele.

Zna­jdź chwilę i zacznij marzyć  o swoim przyszłym sukce­sie. Opisz  two­je marze­nie, poda­jąc szczegóły. Jak się czu­jesz? Kto jest z Tobą? To pomoże Ci dzi­ałać i da dużo  motywacji.

Pamię­taj – tylko ty decy­du­jesz w swoim życiu. Jesteś dyrek­torem swo­jego życia.  To fan­tasty­czne! Nie sądzisz? Weź własne życie w swo­je ręce.

Czy te rady  są  dla ciebie pomoc­ne? Podziel się swoi­mi sposoba­mi na motywację. Napisz komen­tarz i nie zapom­nij dodać like😊

Poz­draw­iam.