Nigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.

Udostęp­ni­an­ie

Nigdy nie jest za późno na marzenia. Zawsze moż­na je real­i­zować.

Niek­tórzy ludzie wpada­ją w pułap­kę myśle­nia: „jestem za stary”, „nie warto mi tego robi攄, gdy­bym był młod­szy”…

Do niedaw­na sama się tak nakrę­całam- wiz­ja 30 ‑stki mnie prz­er­ażała. Dziś mam 30 lat i myślę ‚że moje życie właśnie się zaczy­na. Dojrza­łość to przy­wilej ‚którego nie wszyscy mogą doświad­czyć. Dojrza­łość to doświad­cze­nie ‚dzię­ki które­mu popeł­ni­amy mniej błędów i przeży­wamy życie bardziej świadomie.


Marzenia spraw­ia­ją ‚że zysku­je­my motywac­je do dzi­ała­nia. Prowadzą do celu. Ważne, żeby dzi­ałać i nie zrażać się potknię­ci­a­mi.

Mój ukochany autor Bri­an Tra­cy piszę, że wąt­pli­woś­ci, stra­ch ‚niska samooce­na, poczu­cie bycia nieza­sługu­ją­cym na szczęś­cie to przepis na porażkę.

Vik­tor Fran­kl- Aus­tri­ak żydowskiego pochodzenia ‚psy­chi­a­tra i psy­choter­apeu­ta był więźniem hitlerowskiego obozu kon­cen­tra­cyjnego Auschwitz. Będąc w tak okrop­nym miejs­cu ‚prowadz­ił bada­nia psy­cho­log­iczne nad siłą ducha i wiary ludzkiej. Badał to , dlaczego ludzie w tak nie­ludz­kich warunk­ach mają wolę życia. Częs­to pocieszał swoich współwięźniów. Z wyników jego badań, które opub­likował po II Wojnie Świa­towej wyni­ka ‚że wiara i nadzie­ja to coś, co trzy­ma nas przy życiu.

Podob­nie dzieje się w szpi­ta­lach onko­log­icznych. Pac­jen­ci ‚którzy mają wolę życia i nadzieję szy­b­ciej zdrowieją.

Jest to tzw. .zasa­da przy­cią­ga­nia lub pra­wo wiary . To , w jaki sposób myślisz wpły­wa ‚na wszys­tkie sfery Two­jego życia. Sposób myśle­nia wpły­wa na naszą rzeczy­wis­tość. Według Bri­ana Tracy’ego myśli to przy­czyny a warun­ki zewnętrzne, to skut­ki. To w co wierzysz ‚sta­je się Two­ją rzeczy­wis­toś­cią. Twój umysł szu­ka dowodów na spełnie­nie tego, w co wierzysz. Two­je przeko­na­nia decy­du­ją o Twoim życiu. Świat sta­je się taki jaki jesteś Ty. Ignoru­jesz to, z czym się nie zgadza­sz.

Jeśli jesteś wyposażony w taki sposób myśle­nia jesteś bardziej nastaw­iony na sukces i spełnie­nie swoich marzeń. Warto być wytr­wałym i mieć jas­no ustanowiony cel.

Jeśli w coś wierzysz w coś, to możesz tego dokon­ać. Pamię­taj ‚że drogą do spełnienia marzeń jest wytr­wałość ‚cel życiowy ‚sil­na wiara w to ‚że się uda i pozy­ty­wne myśle­nie.

To, co dzieje się szy­bko ‚bez prze­myśle­nia częs­to źle się kończy. Trze­ba mieć dokład­ny, jas­ny plan i do niego dążyć.

Nigdy nie jest za późno na speł­ni­an­ie marzeń. Masz tyle lat na, ile się czu­jesz.

Posted in Bez kategoriiNigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *