Jak znaleźć dobrego chłopaka?

Częs­to mówi się ‚że znalezie­nie dobrego chłopa­ka to jak szukanie igły w stogu siana. Czy to praw­da ? Niekoniecznie. Pamię­taj ‚że wielu facetów jest tak samo nieśmi­ałych jak Ty i trud­no im rozpocząć roz­mowę. Zawsze możesz sama zacząć dzi­ałać. Kto nie ryzyku­je ‑nie pije szam­pana.

Co przy­cią­ga chłopaków:

1.Uśmiech

Pozy­ty­wne nastaw­ie­nie i uśmiech budzą sym­pa­tię. Nikt nie lubi ponu­raków i marud. Staraj się być uśmiech­nię­ta, bo nigdy nie wiesz kto zakocha się w Twoim uśmiechu. Audrey Hep­burn powiedzi­ała kiedyś ‚że „ najpiękniejsze dziew­czyny są uśmiech­nięte i śmiech to najlep­szy spalacz tłuszczu.’’

2. Wiara w siebie i poczu­cie włas­nej wartoś­ci.

Pewność siebie to najlep­sze ubranie. Nikt nie uwierzy w Ciebie dopó­ki Ty sama tego nie zro­bisz. Kiedy jesteś pew­na siebie akcep­tu­jesz Two­je wady i w miarę możnoś­ci starasz się je zmieni­ać. Wiesz ‚że nikt nie jest ide­al­ny ‚więc nie starasz się taka być .Możesz być bard­zo chu­da lub gru­ba  ‚ale żad­na z tych cech Cię nie ogranicza. Eliz­a­beth Tay­lor powiedzi­ała, że: „Możesz być gru­ba i cały czas być sexy. Wszys­tko zależy od tego co myślisz o samej sobie’’. Pokochaj siebie i nie bądź wobec siebie okrut­na.

3. Posi­adanie hob­by

Face­ci lubią kobi­ety ‚które mają swo­je zain­tere­sowa­nia i hob­by. Zna­jdź ‚więc coś co lubisz robić ‚coś co Cię pochłonie. Czy­taj książ­ki i rozwi­jaj swo­je pas­je. Dzię­ki temu będziesz miała o czym roz­maw­iać z chłopakiem ‚wzbudzisz jego zain­tere­sowanie i unikniesz niezręcznej ciszy.

Gdzie moż­na poz­nać fajnego chłopa­ka?

Na wstępie chcę pod­kreślić ‚że dyskote­ki nie są dobrym miejscem na znalezie­nie drugiej połów­ki. Mężczyźni tam prze­by­wa­ją­cy częs­to szuka­ją dziew­czyn na jed­ną noc. Jakie więc są miejs­ca na znalezie­nie swo­jego ukochanego?

  • Miejsce w którym rozwi­jasz swo­je pas­je

Sprawdź czy w Two­jej okol­i­cy nie ma miejsc gdzie moż­na się rozwi­jać. Miejs­ca takie to koła zain­tere­sowań itp. Lubisz rysować? Zobacz czy w niedaleko nie ma kół plas­ty­cznych. Może intere­su­je Cię teatr ? Sprawdź ‚czy w Two­jej okol­i­cy dzi­ała ama­tors­ki teatr. Dobrą opcją na znalezie­nie chłopa­ka jest wolon­tari­at. Może Twój potenc­jal­ny chłopak tak jak Ty lubi poma­gać chorym i starszym ludziom? Może obo­je kocha­cie zwierzę­ta i będziecie im poma­gać w schro­nisku? Dobrze jest się rozwi­jać . Jeśli zapiszesz się do szkoły , na stu­dia lub na jak­iś kurs ist­nieje możli­wość ‚że poz­nasz chłopa­ka z którym będziesz mieć wspólne zain­tere­sowa­nia.

  • Por­tale rand­kowe

To dobre rozwiązanie dla nieśmi­ałych. Jed­nak od razu ostrzegam- tutaj trze­ba być ostrożnym. Jest tam dużo oszustów ‚ale także dużo fajnych ‚wartoś­ciowych chłopaków. Nie daj się omamić czuły­mi słówka­mi. Jeśli facet na początku zna­jo­moś­ci mówi Ci ‚że jesteś ślicz­na ‚masz piękne oczy itp. wiedz ‚że to tylko przynę­ta .Pewnie każdej dziew­czynie pisze to samo i jesteś dla niego jed­ną z opcji. Nie odpisuj face­tom , którzy na początku zna­jo­moś­ci mówią o sek­sie. Pod żad­nym pozorem nie wysyłaj mężczyźnie pieniędzy. Jeśli macie się spotkać zrób­cie to w ciągu dnia i w miejs­cu pub­licznym np. w kaw­iarni.

Przede wszys­tkim nie zała­muj się ‚że od razu nie zna­jdziesz swego jedynego. Najważniejsze jest byś wierzyła w siebie i sama umi­ała dawać sobie szczęś­cie. Kochaj wtedy kiedy jesteś gotowa , a nie wtedy gdy jesteś samot­na.

Droga „Ja”- kocham Cię

 

  •  

Wiele książek o samoroz­wo­ju i akcep­tacji swo­jego ja pokaza­ło mi ‚że częs­to bywam wobec siebie samej okrut­na.

Bard­zo namacal­nie odkryłam to pod­czas swo­jego snu. Śniło mi się ‚że ktoś powiedzi­ał do mnie te słowa: „Nigdy nie mów źle o sobie. Szczegól­nie nie mów o sobie źle innym ‚bo jeszcze to podłapią.”

Podam przykład ze swo­jego życia potwierdza­ją­cy ‚że coś w tym jest.

Nie ukry­wam, że dużo ważę .Kiedyś byłam z koleżanką w sklepie . Przymierza­jąc bluzkę, zauważyłam w lus­trze swo­je odbi­cie. Nie byłam z siebie zad­owolona i odezwałam się do koleżan­ki: „jaka ja jestem gru­ba -,masakra”. Po tym wszys­tkim szczupła koleżan­ka odpowiedzi­ała mi: „To po co tyle jesz? ”

Początkowo byłam na nią zła , zas­tanaw­iałam się ‚czemu tak mi odpowiedzi­ała. Rozmyślałam o tym zdarze­niu przez cały dzień.

Nagle mnie oświeciło. To ja sama dałam jej pra­wo do poniża­nia siebie . Kiedy sama siebie nie szanu­jesz ‚to nikt Cię nie uszanu­je. Jest to praw­da, o której częs­to zapom­i­namy. Zazwyczaj trak­tu­je­my innych lep­iej niż siebie. Wpa­tru­je­my się w innych ludzi niczym w obrazek ‚poniża­jąc przy tym siebie. Daje­my innym pra­wo zarządza­nia nami. Zabrz­mi to może okrut­nie, ale to my jesteśmy temu win­ni. Inni ludzie nie mają wpły­wu na naszą reakcję .To my decy­du­je­my co odpowiedzieć w danym momen­cie i co najważniejsze‑o nie prze­j­mowa­niu się opinią innych.

Nie chcę tutaj powiedzieć, żebyśmy katowali się za to, co się zdarzyło. Nie obwini­a­jmy się za to ‚że nie obronil­iśmy się w odpowied­nim cza­sie. Jeśli kochasz siebie, to nie masz potrze­by porówny­wa­nia się do innych. Nie oznacza to ‚że się wywyższa­sz . Trak­tu­jesz siebie oraz innych z należy­tym sza­cunkiem. Jeśli ktoś Cię poniży potrafisz obronić swo­ją god­ność w kul­tur­al­ny sposób ‚nie poniża­jąc przy tym innych. Na tym pole­ga inteligenc­ja emocjon­al­na. To, co inni o Tobie myślą nie zmieni Two­jego sza­cunku do siebie.

Postanow­iłam ‚że od dziś będę dla siebie dobra. Będę siebie kochać. Przepraszam Cię ‑dro­ga „Ja” za lata krzy­wd, wyzwisk, który­mi Cię obrzu­całam. Chce kochać siebie. Nie będę dawać innym decy­dować za mnie .

Jak częs­to pozwalasz innym decy­dować za siebie  mimo tego ‚że ich decyz­je są sprzeczne z Twoi­mi? Akcep­tuj i kochaj Two­je własne zdanie, szanu­jąc przy tym zdanie innych. Wszyscy jesteśmy różni, ale tak samo ważni. Każdy z nas jest inny. Wobec Boga wszyscy jesteśmy równi. Nasza odmi­en­ność i wyjątkowość są wspani­ałe. Nie spy­chaj siebie na boczny tor.

Dro­ga „Ja” ‑kocham Cię, chcę Cię chronić, opiekować się Tobą. Przepraszam ‚że Cię krzy­wdz­iłam. Kocham Cię, dro­ga „Ja”. Ja po pros­tu kocham siebie i to jest piękne.