Jak być dobrze zorganizowanym?

Udostęp­ni­an­ie

Oto moje sposo­by na bycie zor­ga­ni­zowaną i pro­duk­ty­wną:

1.Myśl dłu­goter­mi­nowo

Zaczy­naj z wiz­ją koń­ca .Chwila lenist­wa przynosi tylko chwilowe zad­owole­nie. W dłuższej per­spek­ty­wie nie wnosi nic dobrego. To co masz zro­bić jutro ‑zrób dziś .Dzię­ki temu zyskasz to co inni prag­ną.

2.Planuj

Każdego wiec­zo­ra planuj to co chcesz zro­bić na dru­gi dzień. Pamię­taj, żeby nie robić tego gdy jesteś sen­ny. Kiedy chce nam się spać ‚nie będziesz sku­pi­ony na planowa­niu. W takim wypad­ku zaplanuj swój dzień z rana. Opty­malne godziny planowa­nia to około 4 godziny przed snem. Nie planuj swoich zadań co do min­u­ty. Życie jest zmi­enne i nie wiado­mo czy jutro nie odwiedzi Cię niespodziewany gość lub pop­su­je Ci się pral­ka i będziesz musi­ał zmienić swo­je plany. Zawsze opier­aj się na słowie: około. Na przykład „od około 12.00 do 13.30 będę na spotka­niu z klien­tem.” Kup sobie kalen­darz w formie książkowej z miejscem na notat­ki. Wpisuj tam swo­je plany i zada­nia. Odz­naczaj każdego wiec­zo­ra to co udało Ci się zro­bić danego dnia. Uży­waj kolorów. Dzię­ki temu Two­je notat­ki są bardziej widoczne. Pamię­taj ‚że Twój kalen­darz to Two­je królest­wo i możesz je ozdo­bić tak jak chcesz.

3 Nagradzaj się

Po każdym dobrze wyko­nanym zada­niu daj sobie nagrodę. Załóżmy ‚że przez tydzień uczyłeś się ang­iel­skiego 1 godz­inę dzi­en­nie. Po tygod­niu dajesz nagrodę w postaci ciepłej kąpieli z bąbelka­mi lub siedzenia kocem z gorącą czeko­ladą i ulu­bioną książką w ręku. Nie musi być to duża nagro­da. Wystar­czy by dawała Ci motywację.

4. Zapisuj  i pow­tarzaj sobie co gdzie kładłeś.

Przez dłu­gi czas zapom­i­nałam co gdzie położyłam. Kończyło się to na ner­wowym i  dłu­gotr­wałym szuka­niu upragnionego przed­mio­tu. W momen­cie gdy coś położysz w danym miejs­cu powtórz trzy razy na głos co gdzie położyłeś. Na przykład : Klucze położyłeś na półce koło telewiz­o­ra. Pow­tarzaj to 3 razy. Dla ułatwienia możesz użyć karteczek samo­przylep­nych. Napisz na nich nazwę przed­mio­tu i przylep w tym miejs­cu gdzie się zna­j­du­ją.

Czy te rady są dla Was przy­datne? Napisz­cie w komen­tarzach Wasze sposo­by orga­ni­za­cji cza­su.

Posted in Brak kategoriiJak być dobrze zorganizowanym?

2 thoughts on “Jak być dobrze zorganizowanym?

  1. To dobre rady, szczegól­nie planowanie, co chce się zro­bić. Cho­ci­aż w moim przy­pad­ku jeszcze należy pamię­tać o “mierz siły na zami­ary”! Częs­to dowalę sobie na listę za dużo, a potem jestem niezad­owolona, że wszys­tkiego nie udało mi się osiągnąć…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *