Co zrobić by się chciało, tak jak się nie chce?

Udostęp­ni­an­ie

Przed Tobą egza­miny ‚a Tobie nie w głowie nau­ka? Może masz prob­lem z ran­nym wstawaniem? Nie chce Ci się iść do pra­cy? Mam nadzieję, że moje rady okażą się pomoc­ne.

Zna­jdź cel i motywację.

Przede wszys­tkim dzi­ałaj z entuz­jazmem. Choć­by nie wiem co – bądź wdz­ięczny Bogu, losowi za wszys­tko. Masz dach nad głową- ciesz się i dziękuj. Pada deszcz – dziękuj. Powi­etrze po deszczu jest takie piękne. Kto nie uwiel­bia kro­pli deszczu uderza­ją­cych o szy­bę? Tak żyje się łatwiej. Jeśli masz cel to wiesz dokąd zmierza­sz. Nie jesteś wtedy chorągiewką na wietrze, którą moż­na dowol­nie sterować. Kieruj się samodyscy­pliną. W jed­nej ze swoich książek Bri­an Tra­cy napisał, że „ samodyscy­plina to zdol­ność robi­enia tego, co trze­ba, kiedy trze­ba bez wzglę­du czy nam się chce, czy nie”. W celu osiąg­nię­cia samodyscy­pliny najważniejszy jest entuz­jazm. Jak znaleźć motywację? Motywac­ja powin­na pochodz­ić głównie ze środ­ka Ciebie. Jeśli chcesz schud­nąć to nie możesz myśleć, że schud­nię­cie spowodu­je, że ludzie zaczną Cię lubić i zna­jdziesz chłopa­ka. Odwróćmy to. Zamień muszę, na chce. Chce schud­nąć, bo chce być zdrowa oraz mieć satys­fakc­je ze swo­jej syl­wet­ki. Motywacją może być też dru­ga osobą, jeśli jej/ jego szczęś­cie to także Two­je szczęś­cie. Moją motywacją jest mój kochany chłopak – Marcin. Dużo dla mnie zro­bił. Chcę byśmy byli szczęśli­wi dlat­ego każdego dnia staram się dzi­ałać. Motywacją mogą być też inne ważne oso­by np. Two­je dziecko, rodz­ice, sios­tra czy brat.

Co zro­bić, by zacząć dzi­ałać?

Posprzą­taj sobie w poko­ju.

Tak- posprzą­taj w poko­ju. Porządek w domu to porządek w głowie. Dużo lep­iej żyje się, gdy ma się wszys­tko poukładane. Zacznij dzi­ałać od już! Załóżmy, że miałaś wstać o 6.00,a wstałaś o 10.00. Nie zała­muj się. Błędów nie popeł­ni­a­ją tylko Ci, co nic nie robią. W tej sytu­acji weź się do robo­ty. Nie marudź, że tak późno wstałaś. W końcu uczysz się na błę­dach. Każdego dnia czegoś się uczymy. Masz się uczyć,  ale wolałabyś obe­jrzeć film? Pode­jdź do nau­ki z entuz­jazmem. Pomyśl – jak fajnie, że mogę się uczyć na ang­iel­s­ki okresów warunk­owych 😊 Dzię­ki temu będę dobrze dogady­wać się z obcokra­jow­ca­mi. Może obe­jrzę film anglo­języ­czny bez lek­to­ra? Z Być może zacznę udzielać korepety­cji z ang­iel­skiego i uda mi się zaro­bić troszkę kasy. Przed nauką dokład­nie wywi­etrz pokój w którym będziesz się uczyć. Zrób sobie ciepłą kawę/herbatę /gorącą czeko­ladę, zna­jdź sobie wygod­ną pozy­cję i do dzieła!

Bądź cier­pli­wy i wytr­wały.

Mogę Ci zapewnić, że prędzej czy później Two­ja pra­ca przyniesie efek­ty. To, co zro­bione w poś­piechu i po łebkach nie przyniesie dobrych rezul­tatów. Najważniejsza jest dobra jakość. Najważniejsze cechy tego, żeby zach­ci­ało się chcieć to wytr­wałość, cel i motywac­ja, entuz­jazm oraz wdz­ięczność.

Napisz­cie w komen­tarzach Wasze sposo­by na to, żeby się zmo­ty­wować do pra­cy.

Posted in Bez kategoriiCo zrobić by się chciało, tak jak się nie chce?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *