Jak umilić sobie życie?

Udostęp­ni­an­ie

Chcesz budz­ić się z dobrym nas­tro­jem i cieszyć się mimo prze­ci­wnoś­ci losu?

Dziś chcę podzielić się swoi­mi sposoba­mi na dobry humor.

Oto one:
Zaraz po wsta­niu z łóż­ka otwier­am okno ‑pozwalam by świeże powi­etrze zagoś­ciło w moim domu . Każdego poran­ka mówię sama do siebie: TO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ , CHOĆBY NIE WIEM CO – TO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ! To naprawdę poma­ga .

Kole­jny krok to picie z rana wody z cytryną ‚imbirem i pieprzem cayenne. Jest to mój ukochany napój, ponieważ przyśpiesza metab­o­lizm i wspo­ma­ga odchudzanie.

Bard­zo lubię robić sobie rano i wiec­zorem gim­nastykę . Cza­sem pobole­wa mnie krę­gosłup , dlat­ego lubię rozpros­towywać go ćwiczeni­a­mi.

Uwiel­bi­am jasne pomieszczenia i zawsze pod­noszę role­ty to góry. Pozwalam ‚by promy­ki słon­ka roz­jaś­ni­ały moje mieszkanie.

Bard­zo lubię kwiaty . Sama je sobie kupu­je i wkładam do wazonu. Moje ulu­bione to tuli­pa­ny. Mam też swo­je kwiaty w don­iczkach, bard­zo lubię je podle­wać i patrzeć jak na moich oczach rozk­wita­ją.

Każdego dnia wychodzę na spac­er. Kocham chodz­ić na spac­ery z moim pieskiem – Gacusiem. Bard­zo częs­to wychodzę z nim na wybieg dla psów. Lubię się z nim baw­ić i patrzeć jak Gacuś bie­ga i się cieszy. Myślę, że posi­adanie zwierzę­cia spraw­ia, że czu­je­my się lep­iej. Daje­my zwierza­kowi miłość ‚a on odwdz­ięcza się nam tym samym. Dzię­ki zwierza­kom rozwi­ja się w nas wrażli­wość.

Każde­mu pole­cam planowanie dnia i wpisy­wanie motywa­cyjnych zapisków i prze­myśleń. Nad moim łóżkiem wiszą pięknie obramowane cytaty znanych osób. Są to cytaty, które najbardziej mnie moty­wu­ją i dają pozy­ty­wnego kopa do dzi­ała­nia.

Bard­zo częs­to czy­tam moty­wu­jące książ­ki. Moi najlep­si autorzy to Bri­an Tra­cy i Regi­na Brett. Miło czy­ta się te książ­ki w uporząd­kowanym poko­ju. Porządek spraw­ia, że czu­je się lep­iej.

Warto znaleźć każdego dnia czas dla siebie. Może być to otu­le­nie się kocykiem i popi­janie ulu­bionej kawy lub herbaty, może być to też ciepła kąpiel.

Odkryj swo­ją pasję. Ja w wol­nych chwilach malu­je far­ba­mi akry­lowy­mi lub rysu­je paste­la­mi. Przed świę­ta­mi Bożego Nar­o­dzenia wykonu­je włas­noręcznie kart­ki świąteczne i wysyłam je do rodziny i przy­jaciół.

Przed Bożym Nar­o­dze­niem nas­tra­jam się świątecznie. Ozd­abi­am swój pokój kolorowy­mi lamp­ka­mi. Robię świąteczne stroi­ki.

Mag­ię świąt odkry­wam pod­czas poran­nych Rorat. Kocham ten nas­trój, gdy w koś­ciele gas­ną światła, a wierni zapala­ją lam­pi­ony.

Przed świę­ta­mi robię sobie maratony fil­mowe i oglą­dam filmy o świę­tach Bożego Nar­o­dzenia.
Jest dużo możli­woś­ci na poprawę nas­tro­ju. Może macie jakieś swo­je pomysły?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *