Znani ludzie chorujący na choroby psychiczne.

Choro­by psy­chiczne w dzisiejszych cza­sach nie są już tem­atem tabu. Na szczęś­cie nie jest już to tem­at wsty­dli­wy. Wielu znanych ludzi przyz­nało się do tego rodza­ju prob­lemów. Chci­ałbym pokazać kil­ka przykładów ludzi z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi.

1. CARRIE FISHER, aktor­ka.

Car­rie Frances Fish­er była amerykańską aktorką, pis­arką i humorys­tką.

Jest dobrze znana jako księżnicz­ka Leila z nieza­pom­ni­anej Sagi Gwiezd­nych Wojen, ale była również pis­arką i kon­sul­tan­tem sce­nar­ius­zowym.

Mówiła otwar­cie o swo­jej choro­bie dwu­biegunowej i uza­leżnie­niu od narko­tyków.

Cier­pi­ała na chorobę psy­chiczną i nadal pra­cow­ała, wyko­rzys­tu­jąc swój stan psy­chiczny w swoich rolach kome­diowych i pisa­niu.

Car­rie Fish­er opisała się w ten sposób:

Jestem cho­ra psy­chicznie. Mogę tak powiedzieć. Nie wsty­dzę się tego. Przetr­wałem to, wciąż przez to prze­chodzę,  ale daje radę

Była inspiru­jącą osobą, która pokaza­ła, że nie ma granic w życiu.

2. CATHERINE-ZETA JONES, aktor­ka.

Zdi­ag­no­zowano u niej chorobę dwu­biegunową II stop­nia.

Żyła w stałym stre­sie pod­czas wal­ki jej męża ‑Michaela Dou­glasa z rakiem gardła (IV sta­di­um) .

Według Nar­o­dowych Insty­tutów Zdrowia Psy­chicznego stres jest częstym czyn­nikiem pow­sta­nia choro­by psy­chicznej. Miała prob­lem ze snem, apetytem oraz miała myśli samobójcze.

Na szczęś­cie Dou­glas wygrał z rakiem.

Pub­l­i­cys­ta Jones powiedzi­ał w oświad­cze­niu o choro­bie aktor­ki:

Jeśli chodzi o chorobę psy­chiczną, to  mówi się ‚że to kon­trolu­je  i zarządza i jest to coś, z czym praw­dopodob­nie będzie miała do czynienia przez całe swo­je życie.

3 ANTHONY HOPKINS , aktor.

W 1993 roku, w wywiadzie dla News of the World, hol­ly­woodz­ki aktor Antho­ny Hop­kins przyz­nał, że cier­pi na schizofrenię i od dziec­ka słyszał w głowie głosy.

Antho­ny Hop­kins tak wspom­i­na swo­je doświad­cze­nie ze schizofrenią i oma­ma­mi słu­chowy­mi:

Zawsze słysza­łem głos w głowie, szczegól­nie gdy byłem młod­szy i mniej pewny.

Kiedy byłem na sce­nie klasy­cznego teatru głos nagle powiedzi­ał: „-Och, myślisz, że potrafisz grać Szek­spi­ra, Ty?

Ostat­nio udzielałem wywiadu w telewiz­ji, a głos w mojej głowie powiedzi­ał mi: : „Za kogo ty się, do cholery, uważasz. Jesteś tylko aktorem, co ty, do dia­bła, wiesz o wszys­tkim?.

Czuł się smut­ny i niepewny, gdy był małym chłopcem.

Zawsze miałem głos w głowie, szczegól­nie gdy byłem młod­szy i mniej ugrun­towany.… Moje dni szkolne nie zawsze były szczęśli­we i chci­ałem uciec z Walii i być kimś innym. Byłem głupi w szkole, nie wiedzi­ałem, co się dzieje. Myślałem, że jestem na Mar­sie, nie widzi­ałem, o czym oni mówią.

Jako oso­ba dorosła nauczył się nie kon­cen­trować na głosach.

Jak widać że prob­lem psy­chiczne mogą doświad­czyć każdego.

Te przykłady pokazu­ją ‚że nie ma żad­nych ograniczeń. Gwiazdy inspiru­ją innych ludzi z choroba­mi i zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi do poko­na­nia ich codzi­en­nych prob­lemów. Nieważne czy  cho­ru­jesz na chorobę psy­chiczną , czy jesteś zdrowy psy­chicznie — jesteś cud­owny, taki jaki jesteś. Pamię­taj, że two­ja choro­ba cię nie deter­min­u­je. Jesteś sobą a  nie chorobą psy­chiczną.

Co sądzisz o chorobach psy­chicznych? Podziel się swo­ją opinią w komen­tarzu.

Poz­draw­iam 

Top 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.

Uwiel­bi­am Boże Nar­o­dze­nie . Kocham świę­ta ze wzglę­du  na przy­go­towa­nia. Istotą świąt są nar­o­dziny Jezusa. Każdego roku mil­iony ludzi na świecie chce by Jezus nar­o­dz­ił się w ich ser­cach .Boże Nar­o­dze­nie kojarzy się z choin­ka, światełka­mi ‚prezen­ta­mi ‚kolę­da­mi i piosenka­mi świąteczny­mi. Świąteczne piosen­ki budu­ją tą szczegól­ną mag­ię Bożego Nar­o­dzenia. Oto moja lista 10 najlep­szych piosenek świątecznych.

10.  The Jack­son 5 ( Michael Jack­son) ‑Give Love on Christ­mas Day

Piosen­ka wchodzi w skład czwartego albu­mu zespołu. Zespół wydał swój świąteczny album w 1970 roku. Utwór wykony­wał 12 ‑let­ni Michael Jack­son. Melo­dia  wpa­da w ucho. Przesłaniem piosen­ki  jest to ‚że najważniejsza w świę­tach jest miłość.

9.Judy Gar­land-Have Your­self a Mer­ry Lit­tle Christ­mas

Piosen­ka pow­stała w 1943 roku. Pochodzi z fil­mu Spotkamy się w St. Louis w ‚którym Judy Gar­land grała główną rolę. Piosen­ka wyda­je się być smut­na, ale niesie też nadzieję. Pole­cam ją tym ‚którzy z jakichś powodów spędza­ją świę­ta samot­nie . Piosen­ka mówi ‚że za rok – w przyszłe świę­ta zmartwienia ode­jdą i wszys­tko się ułoży.

8.Frank Sina­tra /Dean Martin/Vaughna Mon­roe – Let It Snow!

Utwór stworzył Sam­my Cah­na i kom­pozy­tor Jule Styne w lipcu 1945 roku. Piosen­ka przewrot­nie pow­stała w cza­sie gdy panowały upały. Mimo ‚że w piosence nie ma akcen­tów świątecznych to utwór ten niemal każde­mu kojarzy się z Bożym Narodzeniem.Utwór kojarzy się z prag­nie­niem wielu ludzi ‚czyli „biały­mi świę­ta­mi”.

7 .Frank Sina­tra ‑San­ta Claus is Comin’ to Town

Piosenkę wydano w 1948 roku jako trze­ci studyjny album Fran­ka Sina­try. Mówi ona Świę­tym Mikoła­ju na którego czeka­ją dzieci i wielu dorosłych. Któż z nas nie sta­je się dzieck­iem w cza­sie Bożego Nar­o­dzenia? Na tym pole­ga magia świąt.

6. Shakin’ Stevens ‑Mer­ry Christ­mas Every­one

Ta  bożonar­o­dzeniowa piosen­ka   została wydana na singlu w 1985 roku. Utwór opowia­da o radoś­ci świąt. Ryt­micz­na melo­dia i wesołe przesłanie spraw­ia­ją ‚że chce się jej słuchać

5. John Lennon&Joko Ono- Hap­py Xmas (War is Over)

Piosen­ka pow­stała w 1969 roku przed świę­ta­mi Bożego Nar­o­dzenia. John Lennon i Yoko, man­i­festowali swój sprze­ciw wobec wojny w Wiet­namie.

W 11 wiel­kich mias­tach na całym świecie rozwiesza­li bill­boardy i plakaty, na których wid­ni­ał napis: „WAR IS OVER! (If You Want It) Hap­py Christ­mas from John and Yoko” – „WOJNA SKOŃCZONA! (Jeśli tego chcesz) Wesołych Świąt od Johna i Yoko”.

Na początku utworu Hap­py Xmas (War Is Over)”  John i Yoko kieru­ją świątr­czne życzenia do swoich  dzieci mówiąc „Hap­py Christ­mas, Kyoko”, Hap­py Christ­mas, Julie”.

4. Glee /Anita Kerr Quartet/ Bob­by Helms- Jin­gle bell Rock

Piosen­ka pow­stała w 1957 roku. Opowia­da ona o dzwonkach , sani­ach i zimowej aurze. Miło śpiewa się ja pod­czas przy­go­towań do świąt np. w cza­sie pieczenia świątecznych pier­niczków

3. Bren­da Lee- Rockin’ Around the Christ­mas Tree

Ta świątecz­na piosen­ka została wydana w 1958 roku. Napisał ją John­ny Marks a wykonu­je Bren­da Lee. Piosen­ka mówi o choince ,  kolę­dach jemi­ole pod którą sta­ją zakochani w sobie ludzie. Jej przesłaniem jest radość.

2. Mari­ah Carey ‑All I Want For Christ­mas

Piosenkę napisali Mari­ah Carey i Wal­ter Afanasi­eff. Śpiewa­ją­ca artys­t­ka mówi ‚że najlep­szym prezen­tem jest ukochany chłopak. Jest dla niego wstanie zrezyg­nować z innych prezen­tów od Świętego Mikoła­ja . Porusza ona pon­ad­cza­sową kwest­ie miłoś­ci . Częs­to nucę tą piosenkę pod­czas ubiera­nia choin­ki czy pieczenia ciast i pierników

1.WHAM ! ‑Last Christ­mas

Jest to prawdzi­wy numer jeden na mojej liś­cie.  Napisał oraz wykonu­je ją George Michael. Mogą się z nią utożsami­ać wszyscy Ci ‚którzy zakończyli trud­ny związek i znaleźli swo­ją prawdzi­wą miłość.

Last Christ­mas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

Jakie są Wasze ulu­bione piosen­ki?

Posted in Bez kategoriiTop 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.Leave a Comment on Top 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.