Znani ludzie chorujący na choroby psychiczne.

Udostęp­ni­an­ie

Choro­by psy­chiczne w dzisiejszych cza­sach nie są już tem­atem tabu. Na szczęś­cie nie jest już to tem­at wsty­dli­wy. Wielu znanych ludzi przyz­nało się do tego rodza­ju prob­lemów. Chci­ałbym pokazać kil­ka przykładów ludzi z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi.

1. CARRIE FISHER, aktor­ka.

Car­rie Frances Fish­er była amerykańską aktorką, pis­arką i humorys­tką.

Jest dobrze znana jako księżnicz­ka Leila z nieza­pom­ni­anej Sagi Gwiezd­nych Wojen, ale była również pis­arką i kon­sul­tan­tem sce­nar­ius­zowym.

Mówiła otwar­cie o swo­jej choro­bie dwu­biegunowej i uza­leżnie­niu od narko­tyków.

Cier­pi­ała na chorobę psy­chiczną i nadal pra­cow­ała, wyko­rzys­tu­jąc swój stan psy­chiczny w swoich rolach kome­diowych i pisa­niu.

Car­rie Fish­er opisała się w ten sposób:

Jestem cho­ra psy­chicznie. Mogę tak powiedzieć. Nie wsty­dzę się tego. Przetr­wałem to, wciąż przez to prze­chodzę,  ale daje radę

Była inspiru­jącą osobą, która pokaza­ła, że nie ma granic w życiu.

2. CATHERINE-ZETA JONES, aktor­ka.

Zdi­ag­no­zowano u niej chorobę dwu­biegunową II stop­nia.

Żyła w stałym stre­sie pod­czas wal­ki jej męża ‑Michaela Dou­glasa z rakiem gardła (IV sta­di­um) .

Według Nar­o­dowych Insty­tutów Zdrowia Psy­chicznego stres jest częstym czyn­nikiem pow­sta­nia choro­by psy­chicznej. Miała prob­lem ze snem, apetytem oraz miała myśli samobójcze.

Na szczęś­cie Dou­glas wygrał z rakiem.

Pub­l­i­cys­ta Jones powiedzi­ał w oświad­cze­niu o choro­bie aktor­ki:

Jeśli chodzi o chorobę psy­chiczną, to  mówi się ‚że to kon­trolu­je  i zarządza i jest to coś, z czym praw­dopodob­nie będzie miała do czynienia przez całe swo­je życie.

3 ANTHONY HOPKINS , aktor.

W 1993 roku, w wywiadzie dla News of the World, hol­ly­woodz­ki aktor Antho­ny Hop­kins przyz­nał, że cier­pi na schizofrenię i od dziec­ka słyszał w głowie głosy.

Antho­ny Hop­kins tak wspom­i­na swo­je doświad­cze­nie ze schizofrenią i oma­ma­mi słu­chowy­mi:

Zawsze słysza­łem głos w głowie, szczegól­nie gdy byłem młod­szy i mniej pewny.

Kiedy byłem na sce­nie klasy­cznego teatru głos nagle powiedzi­ał: „-Och, myślisz, że potrafisz grać Szek­spi­ra, Ty?

Ostat­nio udzielałem wywiadu w telewiz­ji, a głos w mojej głowie powiedzi­ał mi: : „Za kogo ty się, do cholery, uważasz. Jesteś tylko aktorem, co ty, do dia­bła, wiesz o wszys­tkim?.

Czuł się smut­ny i niepewny, gdy był małym chłopcem.

Zawsze miałem głos w głowie, szczegól­nie gdy byłem młod­szy i mniej ugrun­towany.… Moje dni szkolne nie zawsze były szczęśli­we i chci­ałem uciec z Walii i być kimś innym. Byłem głupi w szkole, nie wiedzi­ałem, co się dzieje. Myślałem, że jestem na Mar­sie, nie widzi­ałem, o czym oni mówią.

Jako oso­ba dorosła nauczył się nie kon­cen­trować na głosach.

Jak widać że prob­lem psy­chiczne mogą doświad­czyć każdego.

Te przykłady pokazu­ją ‚że nie ma żad­nych ograniczeń. Gwiazdy inspiru­ją innych ludzi z choroba­mi i zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi do poko­na­nia ich codzi­en­nych prob­lemów. Nieważne czy  cho­ru­jesz na chorobę psy­chiczną , czy jesteś zdrowy psy­chicznie — jesteś cud­owny, taki jaki jesteś. Pamię­taj, że two­ja choro­ba cię nie deter­min­u­je. Jesteś sobą a  nie chorobą psy­chiczną.

Co sądzisz o chorobach psy­chicznych? Podziel się swo­ją opinią w komen­tarzu.

Poz­draw­iam 

Posted in Bez kategoriiZnani ludzie chorujący na choroby psychiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *